Cheguk ŭi pŭrok'ŏ dŭl: Ilche kangjŏmgi ŭi Ilbon chŏngch’angmin singminjuŭi, 1876-1945

2020
Author(s)
Book Cover for Jun Uchida
Cheguk ŭi pŭrok'ŏ dŭl: Ilche kangjŏmgi ŭi Ilbon chŏngch’angmin singminjuŭi, 1876-1945 
(A Korean-language translation of Brokers of Empire, with a new preface).
Jun Uchida; translated by Han Sŭng-dong (Seoul: Ghil, 2020)